...میتسه رضاح امش هب کمک یارب ام

 • دیا هتفرگ رارق زواجت دروم رگا
 • دیا هتفرگ ای دیریگ یم رارق یراتفردب دروم رگا
 • دیا هدرک هبرجت ار یسنج تنوشخ یکدوک نارود رد رگا
 • دیریگ یم رارق دیدهت ای رازآ دروم یسنج رظن زا یعامتجا یاه هکبش رد ،راک لحم رد ،لیصحت ماگنه ،ینفلت تروص هب امش رگا
 • دینک یم هبرجت ار یسنج رامثتسا دوخ هجلاعم ای نامرد دنیارف رد رگا
 • دیراد زاین هرواشم و تاعلاطا ،کمک هب و دیا هدش هجاوم تیذا و رازآ دروم نز کی اب راک رد ای یصخش تروص هب امش رگا
 • دیراد "یسنج تنوشخ" درومرد یلاوس رگا
 • ددرگ یم رب ینامز هچ هب تنوشخ هکنیا زا رظن فرص
 • تسا هبیرغ ای هدش هتخانش ،دنواشیوخ رد فلختم هکنیا زا رظن فرص
 • هن ای تسا هدش هئارا یتیاکش ایآ هکنیا زا رظن فرص
 • دیتسه ارگ سنج مه ای ارگ سنج رگد هکنیا ای ،ناتأدبم روشک و نس زا رظن فرص

...امش هب ام تامدخ

 • سانشان روط هب امش تساوخرد هب و ناگیار ،هنامرحم تروص هب – یصخش و ینفلت هرواشم
 • داح ینارحب طیارش رد کمک
 • هدش هبرجت تنوشخ شزادرپ رد کمک
 • دنتسه انشآ یسنج تنوشخ اب هک ییلاکو ،اه هاگنامرد ناکشزپ ،نارگنامرد سامت تاعلاطا ،تساوخرد تروص رد
 • هاگداد و سیلپ ،نانز یاه یرامیب کشزپ هب هعجارم ماگنه لاثم یارب یهارمه
 • یسنج تنوشخ زا دعب هنامرحم یسانش مرج زین و هاگداد و تساوخداد ،تیاکش هب طوبرم تاعلاطا
 • دنیارف رد یعامتجا و یناور تیامح

دیهاوخ یمن و دیرادن ینوناق تامادقا ماجنا هب یلیامت رگا یتح ،دیریگب سامت ام اب دیناوت یم هشیمه امش .دینک تیاکش

...هک تسا مهم ام یارب

 • دربب شیپ ار دوخ لقتسم یگدنز ،تنوشخ هبرجت نتشاد دوجو اب ،دزاس رداق ار وا هک مینک ادیپ وا یارب بسانم ییاه هار نز ره یارب
 • مینک یناسر علاطا مدرم مومع هب
 • دوش یم بوسحم یسایس یعامتجا هلئسم کی هکلب ،تسین نانز یصخش لکشم کی یسنج تنوشخ هک میهد شزومآ مدرم هب

...نانز یارب نانز زا

نیا .میتسه دنلراز رد نانز یرارطضا سامت زکرم اهنت ام ،ناملآ رد نانز یرارطضا سامت زکرم 120 نایم رد .دش سیسات "رازآ و زواجت دروم نانز یارب یرارطضا سامت هورگ" نمجنا هلیسو هب 1986 لاس رد هرواشم زکرم .دوش یم یلام تیامح اه شخب ریاس و نکوربراز یا هقطنم نمجنا ،نکوربراز یتلایا زکرم ،تلود هلیسو هب تامادقا یاضعا ام هب نامتامادقا یلام نیمأت یارب ،مینک نیمأت نامدوخ ار یلام یاه هنیزه زا یمهس دیاب ام هک ییاجنآ زا:ام یلام یاه کمک باسح .میتسه هتسباو یلام یاه کمک و اه همیرج ،راذگ هیامرس

Sparkasse Saarbrücken

IBAN DE65 5905 0101 0067 1260 52
BIC SAKSDE55XXX